Overige

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 3 bestuurders, thans de navolgende personen:

  • Mw. Anna Knaup, voorzitter
  • Dhr. Cor van de Corput, penningmeester
  • Dhr. Robbert van de Corput, bestuurslid

Beloningsbeleid

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 5 van de statuten van de stichting, mogen de bestuurders van de stichting voor de door hen in die hoedanigheid verrichtte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Het beleid van de stichting is er voorts op gericht om voor uitvoerende werkzaamheden zo veel mogelijk vrijwilligers in te zetten. Voor deze vrijwilligers geldt evenzeer dat zij in beginsel slechts aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Indien de stichting voor uitvoerende werkzaamheden medewerkers in dienst dient te nemen, dan geldt voor deze medewerkers dat aan hen een marktconforme vergoeding wordt toegekend, volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij de status van een algemeen nut beogende instelling.

Beschrijving van de administratieve organisatie

De administratie wordt ingericht en (periodiek) gecontroleerd door K & D Accountants te Tilburg.

De dagelijkse administratie wordt uitgevoerd door de administratief medewerkers van de bedrijven van de bestuurder Anna Knaup, te weten Anna Agency B.V. en Sorted Too B.V.

De jaarrekening wordt opgesteld door K & D Accountants te Tilburg en na goedkeuring door het bestuur gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Publicatie

Alle jaarcijfers van de stichting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en tevens gepubliceerd op de website van de stichting(foundation.djhardwell.com).

Op de website van de stichting wordt tevens de navolgende zaken gepubliceerd:

  • Doelstelling
  • Bestuurssamenstelling
  • Beloningsbeleid
  • Activiteitenverslag
  • Verkorte staat van baten en lasten en de voorgenomen bestedingen
  • Verkort beleidsplan