Beleid

Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De bestuurders van de Stichting zullen hun netwerk, tijd en reputatie inzetten om alle mogelijke kansen om fondsenwerving te realiseren te benutten.

Het bestuur participeert actief in de fondsenwerving en houdt toezicht op de voornoemde fondsenwerving.

Het bestuur selecteert de te ondersteunen lokale goede doelen en de wijze waarop de fondsenwerving in de praktijk wordt gerealiseerd.

Het bestuur selecteert wereldwijd lokale partners die betrokken zijn bij de fondsenwerving, waarbij vooraf onderzoek wordt gedaan naar de reputatie, de doelstellingen, het beleid en de effectiviteit van de bestedingen van deze lokale partners. Gedurende de samenwerking geeft het bestuur leiding aan deze lokale partners.

Het bestuur initieert en bewaakt de communicatie van alle publieke uitingen van en met betrekking tot de stichting.

Het bestuur zal actief participeren in en toezicht houden op voornoemde fondsenwerving.

Het bestuur ontvangt, beheert en beschikt (over) de geworven gelden.

Het bestuur draagt verantwoordelijkheid over de administratie van de stichting.

Het bestuur beslist over de uitgaven van de stichting.

Het bestuur beslist over de hoogte van de giften aan de door de stichting ondersteunde doelen.

Werving en beheer van gelden

De fondsen worden in beginsel wereldwijd geworven onder bezoekers van optredens van Hardwell, onder de organisatoren van optredens van Hardwell en onder bedrijven die zich als sponsor of op andere wijze als partner aan dergelijke optredens hebben verbonden.

Deze fondsenwerving geschiedt ofwel direct vanuit de stichting, of vanuit de door de stichting geselecteerde lokale partners, waarbij de stichting een toezicht houdende functie vervult.

Voorbeelden:

  • opslag op de prijs van een toegangskaartje
  • percentage van de door de organisator gerealiseerde inkomsten
  • opslag op de prijs van een sponsorpakket
  • vrijwillige bijdragen

De gelden komen direct op de bankrekening van de stichting binnen, of worden beheerd door de lokale partners, waarbij de gelden periodiek, dan wel na afloop van een optreden middels een door de stichting goedgekeurd statement door de lokale partners naar bankrekening van de stichting worden overgemaakt.

Het beleid van de stichting is er op gericht om de operationele kosten tot een minimum te beperken, zodat de geworven fondsen maximaal beschikbaar zijn voor de door de stichting ondersteunde (lokale) doelen.

Het bestuur van de stichting beschikt over de geworven gelden en bepaalt periodiek welke bedragen aan welke ondersteunde doelen worden geschonken.

Het eerste grote project dat de stichting heeft geïnitieerd betreft een evenement in Mumbai, India, met als titel ‘The World’s Biggest Guestlist Event by Hardwell’. Hardwell zal tijdens dit evenement optreden voor ca. 100.000 bezoekers die een plekje op zijn guestlist hebben weten te bemachtigen en daar een donatie tegenover stellen. Voorts kunnen lokale partners(bedrijven) zich aan het evenement verbinden door een financiële bijdrage in de vorm van een donatie te doen. Het batig saldo van de met dit project geworven fondsen worden in beginsel geschonken aan de ‘Magic Bus foundation in India, die ‘underprivileged children in India’ onderwijs en opleiding biedt.

Vermogen van de stichting

Het vermogen van de stichting wordt beheerd op een bankrekening die op naam van de stichting wordt aangehouden bij ABNAmro bank.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Bestedingsbeleid

De stichting besteedt de geworven fondsen conform de doelstelling (periodiek) aan projecten en doelen die kansarme kinderen in de wereld onderwijs en opleiding bieden.

Voor de korte en middellange termijn betreft dit projecten in India, Mexico en Zuid- Afrika..

Beschikken over het vermogen van de stichting

Het bestuur van de stichting beschikt over het vermogen van de stichting. Op grond van artikel 7 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele individuele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele individuele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

Betalingen kunnen uitsluitend worden verricht na fiattering door de penningmeester en de voorzitter van het bestuur.

Giften worden uitsluitend bepaald met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tijdens de vergadering van het bestuur.