Strategie

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

“De stichting heeft tot doel om kansarme kinderen in de wereld onderwijs en een opleiding aan te bieden, zodat zij een kans hebben op een betere toekomst”.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het bijeenbrengen van financiële middelen en het werven van fondsen.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid van winstoogmerk

De stichting beoogt niet het maken van winst, zoals ook blijkt uit artikel 2 van de statuten.

De stichting streeft er dus niet naar om winst omwille van de winst zelf te maken. Het batig saldo van alle met de activiteiten van de stichting geworven fondsen wordt periodiek geschonken aan de door de stichting ondersteunde doelen.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals is vastgelegd in artikel 10, lid 5 van de statuten, zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een of meerdere algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.